« back to the search result list(pl)  
DITLENEK WĘGLAICSC: 0021 (Październik 2006)
Dwutlenek węgla
Bezwodnik węglowy
CAS #: 124-38-9
UN #: 1013
EINECS #: 204-696-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna.        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Ból głowy. Podwyższone ciśnienie krwi. Zwiększone tętno. Duszenie się Utrata przytomności.  Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z GAZEM LUB SUCHYM LODEM: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami.  W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy   Stosować okulary ochronne.   
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. Wentylacja. NIE stosować wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cylinder;gas
UWAGA
Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.
Może działać szkodliwie w następstwie wdychania . 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.2 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym, jeżeli wewnątrz budynku. W chłodnym miejscu (<25°C). Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
 
DITLENEK WĘGLA ICSC: 0021
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZWONNY BEZBARWNY SPRĘŻONY SKROPLONY GAZ. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza i może gromadzić się w dolnych partiach pomieszczeń wypierając tlenu. Ulega kondensacji i tworzy ekstremalnie zimny suchy lód. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się powyżej 2000°C .(,) Co powoduje wytwarzanie toksycznego tlenku węgla. 

Wzór chemiczny: CO2
Masa cząsteczkowa: 44.0
Temperatura sublimacji: -79°C
Rozpuszczalność w wodzie, ml/100ml w temp.20°C: 88
Prężność par, kPa at 20°C: 5720
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.5
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.83  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Szybkie odparowanie cieczy może spowodować odmrożenia. Wdychanie w dużych stężeniach może spowodować utrata przytomności. Może spowodować uduszenie. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
W przypadku rozszczelnienia zbiornika, substancja może zwiekszać ryzyko uduszenia w pomieszczeniach zamkniętych. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na metabolizm.(,) 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 5000 ppm; TLV-STEL1 30000 ppm.
MAK: 9100 mg/m3, 5000 ppm; peak limitation category: II(2).
EU-OEL: 9000 mg/m3, 5000 ppm jako TWA 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Carbon dioxide is given off by many fermentation processes (wine, beer, etc.) and is a major component of flue gas.
Wysokie stężenia w powietrzu obniżają zawartość tlenu stwarzajac ryzyko utraty przytomności i śmierci.
Sprawdzić zawartość tlenu przed wejściem na dany obszar.
Zapach nie ostrzega o obecności stężeń toksycznych.
Other UN classification numbers for transport are: UN 1845 carbon dioxide, solid (Dry ice); UN 2187 carbon dioxide refrigerated liquid. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018