« back to the search result list(pl)  
KADMICSC: 0020 (Kwiecień 2005)
CAS #: 7440-43-9
UN #: 2570
EINECS #: 231-152-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Może ulec samorzutnemu zapaleniu się w kontakcie z powietrzem. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z wysoką temperaturą i kwasami.  System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu. Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Użyć suchy piasek. Użyć specjalny proszek gaśniczy. NIE stosować innych środków gaśniczych.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Biegunka. Ból głowy. Nudności. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Zapewnić odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W suchym miejscu. W atmosferze gazu obojętnego. NIE przechowywać razem z źródłami zapłonu, utleniaczami, kwasami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne.
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
KADM ICSC: 0020
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
MIĘKKIE NIEBIESKO-BIAŁE METALOWE BRYŁY LUB SZARY PROSZEK. PLASTYCZNE STAJE SIĘ KRUCHA POD WPŁYWEM 80°C. MATOWIEJE POD WPŁYWEM WILGOCI 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z kwasami.(,) Co powoduje wytwarzanie łatwopalnego/ wybuchowego gazu (wodór - patrz: ICSC 0001). Pył reaguje z utleniaczami, azydkiem wodoru, cynkiem, selenem i tellurem. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: Cd
Masa atomowa: 112.4
Temperatura wrzenia: 765°C
Temperatura topnienia: 321°C
Gęstość : 8.6 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Temperatura samozapłonu: 250°C (pył kadmu metalicznego) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Dymy działa(ją) drażniąco na drogi oddechowe. Wdychanie dymów może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. Wdychanie dymów może spowodować gorączkę metaliczną. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje ona w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzające się lub długotrwałe narażenie inhalacyjne na pyły może mieć wpływ na płuca. Substancja może działać na nerki.(,) Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych nerek. Substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.01 mg/m3, jako TWA; A2 (czynniki o podejrzanym działaniu rakotwórczym na ludzi); DSB.
MAK: (, w tym jego związki nieorganiczne, frakcja wdychalna): wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 1; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 3A.
EU-OEL: (frakcja wdychalna): 0.001 mg/m3 jako TWA; (patrz: Adnotacje) 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Reaguje gwałtownie z środkami gaśniczymi, takimi jak woda, piana gaśnicza, ditlenek węgla i halony.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
UN numbers and packing group will vary according to the physical form of the substance.
An EU-OEL of 0.004 mg/m3 is allowed until 11 July 2027. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T+, N; R: 45-26-48/23/25-62-63-68-50/53; S: 53-45-60-61; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018