« back to the search result list(pl)  
BUTA-1,3-DIENICSC: 0017 (Kwiecień 2017)
Dwuwinyl
Winyloetylen
Erytren
Bietylen
CAS #: 106-99-0
UN #: 1010 (stabilizowany)
EINECS #: 203-450-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna.  Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. poprzez uziemienie), jeśli substancja jest w stanie ciekłym.  Odciąć dopływ gazu, jeżeli nie jest to możliwe i nie ma zagrożenia dla otoczenia, dopuścić do wypalenia się substancji. W innych przypadkach gasić przy użyciu rozproszonych prądów wodnych, proszku gaśniczego, ditlenku węgla, piany gaśniczej.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból głowy. Senność.  Stosować system zamknięty i wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami.  W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy W ZETKNIĘCIU Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować osłonę twarzy.  W przypadku odmrożenia: przepłukać oczy dużą ilością wody. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. Zamknąć butlę, jeśli to możliwe. Odizolować zagrożony obszar do czasu usunięcia gazu. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cylinder;gasflam;flamecancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Skrajnie łatwopalny gaz
Może powodować raka.
Może powodować wady genetyczne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.1 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. W magazynie ognioodpornym. W chłodnym miejscu (<25°C). W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. NIE przechowywać razem z materiałami niezgodnymi oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. Patrz: Zagrożenia fizyczne. Zapoznać się z instrukcją producenta odnośnie właściwych warunków przechowywania. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Przewozić tylko w postaci stabilizowanej. 
BUTA-1,3-DIEN ICSC: 0017
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY SPRĘŻONY SKROPLONY GAZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza i może przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. W wyniku przepływu, mieszania, itp. mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. Pary substancji nie są inhibitowane i mogą polimeryzować, co może spowodować zablokowanie otworów wentylacyjnych. 

Zagrożenia chemiczne
Może tworzyć nadtlenki w kontakcie z powietrzem, inicjując wybuchową polimeryzację. Substancja może ulegać polimeryzacji w wyniku ogrzewania. To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. Rozkłada się wybuchowo podczas szybkiego ogrzewania pod ciśnieniem.(,) Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami oraz wieloma innymi substancjami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na wiele tworzyw sztucznych i niektóre rodzaje gum.(,) 

Wzór chemiczny: C4H6 / CH2=(CH)2=CH2
Masa cząsteczkowa: 54.1
Temperatura wrzenia: -4°C
Temperatura topnienia: -109°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.6
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml: 0.1 (nie rozpuszcza się)
Prężność par, kPa at 20°C: 245
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.9
Temperatura zapłonu: -76°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 414°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.1-16.3
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.99  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
W wysokich stężeniach działa(ją) drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Szybkie odparowanie cieczy może spowodować odmrożenia. Wdychanie w dużym stężeniu może spowodować depresję ośrodkowego układu nerwowego. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na szpik kostny.(,) Substancja jest rakotwórcza dla ludzi. Może powodować dziedziczne wady genetyczne w ludzkich komórkach rozrodczych. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 2 ppm.
TLV: A2 (czynniki o podejrzanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
EU-OEL: 2.2 mg/m3, 1 ppm jako TWA.
MAK: kategoria rakotwórczości: 1; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 2 

ŚRODOWISKO
Skutki oddziaływania substancji na środowisko nie zostały dostatecznie zbadane. 

ADNOTACJE
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
Zapobiec wyciekowi skroplonego gazu poprzez odwrócenie nieszczelnego pojemnika, tak aby miejsce wycieku znalazło się u góry. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F+, T; R: 45-46-12; S: 53-45; Nota: D 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018