« back to the search result list(pl)  
AZBESTICSC: 0014 (Listopad 2010)
Chryzotyl
Azbest biały
Azbest serpentynowy
CAS #: 12001-29-5
UN #: 2590

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna.        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Stosować ochronę dróg oddechowych. Stosować system zamknięty i wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy   Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Rozsypaną substancję zebrać próżniowo przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może powodować raka.
Powoduje uszkodzenie narządów (płuc ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie inhalacyjne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 9; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
 
AZBEST ICSC: 0014
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁE, SZARE, ZIELONE LUB ŻÓŁTAWE, WŁÓKNISTE CIAŁO STAŁE. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
 

Wzór chemiczny: Mg3Si2H4O9 / Mg3(Si2O5)(OH)4
Masa cząsteczkowa: 554
Temperatura topnienia: nie topnieje; ulega rozkładowi (patrz: Adnotacje)
Gęstość : 2.2-2.6 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzające się lub długotrwałe wdychanie może powodować pylicę azbestową (zwłóknienie płuc), rozległe zgrubienia opłucnej, rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia, wysięk opłucnowy. Substancja jest rakotwórcza dla ludzi. Substancja powoduje raka płuc, międzybłoniaka, rak krtani i raka jajnika u ludzi. Istnieją ograniczone dowody, że substancja powoduje raka jelita grubego lub raka gardła lub żołądka. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.1 f/cc.
TLV: A1 (czynniki o potwierdzonym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: kategoria rakotwórczości: 1.
EU-OEL: 0.1 włókna/ml jako TWA 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
The substance is heat resistant up to 500°C and completely decomposed at temperatures of 1000°C.
NIGDY nie używać domowego odkurzacza do usuwania substancji, użyć tylko specjalistycznego sprzętu.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
The recommendations on this Card also apply to other forms of asbestos.
Other CAS number: 132207-32-0 .
The TLV value applies to fibres longer than 5µm with an aspect ratio equal to or greater than 3:1 as determined by the membrane filter method at 400-450X magnification (4-mm objective) using phase-contrast illumination. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 45-48/23; S: 53-45; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018