« back to the search result list(pl)  
TLENEK ANTYMONU(III)ICSC: 0012 (Październik 2013)
Tritlenek diantymonu
Biel antymonowa
Kwiat antymonowy
CAS #: 1309-64-4
UN #: (patrz Adnotacje)
EINECS #: 215-175-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból głowy. Nudności. Ból gardła. Wymioty.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Pęcherze.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Biegunka. Ból gardła. Wymioty. Uczucie pieczenia w żołądku. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zapewnić odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do szczelnych pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cancer;health haz
UWAGA
Podejrzewa się, że powoduje raka
Powoduje łagodne podrażnienia skóry 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
TLENEK ANTYMONU(III) ICSC: 0012
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁY KRYSTALICZNY BEZWONNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów. W pewnych warunkach (W)wchodzi w reakcję z wodorem.(,) Co powoduje wytwarzanie bardzo trującego gazu (stybanu). 

Wzór chemiczny: Sb2O3
Masa cząsteczkowa: 291.5
Temperatura wrzenia: 1550°C (częściowo sublimuje)
Temperatura topnienia: 656°C
Gęstość (w temp.24°C): 5.9 g/cm³
Patrz: Adnotacje.
Rozpuszczalność w wodzie, g/l w temp.22.2°C: 0.0033 (nie rozpuszcza się)
Prężność par, Pa w temp.574°C: 130  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) słabo drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzające się lub długotrwałe narażenie inhalacyjne na pyły może mieć wpływ na płuca. Nowotwory wykryte u zwierząt doświadczalnych, mogą nie mieć odniesienia do ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (frakcja inhalacyjna): 0.02 mg/m3, jako TWA; A2 (czynniki o podejrzanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: kategoria rakotwórczości: 2; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 3A 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Melting point established under the absence of oxygen.
Density differs with crystalline structure.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
The recommendations on this card do not apply to vapour exposure during the production.
The technical product may contain impurities which alter the health effects; for further information see ICSC 0013 Arsenic.
According to special provision SP45, antimony trioxide is not regulated for transport unless it contains more than 0.5% of arsenic. In that case it should be classified as UN number 1549 (Hazard class 6.1 and packaging group III). 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 40; S: (2)-22-36/37 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018