« back to the search result list(pl)  
TETRAETYLOPLUMBANICSC: 0008 (Listopad 2003)
Tetraetyloołów
Czteroetylek ołowiu
CAS #: 78-00-2
UN #: 1649
EINECS #: 201-075-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  W temperaturze powyżej 93°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 93°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.  Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! UNIKAĆ NARAŻENIA MŁODOCIANYCH I DZIECI! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Drgawki. Zawroty głowy. Ból głowy. Wymioty. Osłabienie. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Dalej patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Drgawki. Biegunka. Zawroty głowy. Ból głowy. Wymioty. Osłabienie. Utrata przytomności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz kwasami. Chronić przed światłem. Wentylacja podłogowa. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Substancja silnie zanieczyszcza środowisko morskie. 
TETRAETYLOPLUMBAN ICSC: 0008
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA, LEPKA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, kwasami oraz halogenami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na gumę, niektóre rodzaje tworzyw sztucznych i powłoki ochronne.(,) 

Wzór chemiczny: Pb(C2H5)4
Masa cząsteczkowa: 323.45
Rozkłada się w temp.>110
Temperatura topnienia: -136.8°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.7
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo słaba
Prężność par, kPa at 20°C: 0.027
Względna gęstość par (powietrze = 1): 8.6
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: 93°C c.c.
Temperatura samozapłonu: ~110°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.8-?
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 4.15  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może spowodować utratę przytomności. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować śmierć. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Może upośledzać płodność ludzi lub powodować wady rozwojowe płodu. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.1 mg/m3, jako TWA; (skin); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: 0.05 mg/m3; peak limitation category: II(2); wchłania się przez skórę (H); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Tetraethyl lead used as an anti-knock compound in gasoline also contains ethylene dibromide and ethylene dichloride as impurities.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Brak związku pomiędzy zapachem a wartością normatywu higienicznego.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T+, N; R: 61-26/27/28-33-50/53-62; S: 53-45-60-61; Nota: A, E, 1 dla preparatów 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018