« back to the search result list(pl)  
FOSGENICSC: 0007 (Październik 2013)
Chlorek karbonylu
Chlorek chloroformylu
CAS #: 75-44-5
UN #: 1076
EINECS #: 200-870-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna.        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! PIERWSZA POMOC: STOSOWAĆ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Ucisk w klatce piersiowej. Skrócony oddech (zadyszka). Nudności. Wymioty. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować system zamknięty lub wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby podać do oddychania tlen. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami. Stosować odzież ochronną.  W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Łzawienie oczu. W ZETKNIĘCIU Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. Zamknąć butlę, jeśli to możliwe. Gaz usuwać przy pomocy mgłowych prądów wodnych. Odizolować zagrożony obszar do czasu usunięcia gazu. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cylinder;gasskull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Wdychanie grozi śmiercią.
Powoduje poważne podrażnienie oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Powoduje uszkodzenie płuc.
Powoduje uszkodzenie narządów (płuc ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.3; Ryzyko Dodatkowe UN: 8 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym, jeżeli wewnątrz budynku. Odizolować od stanowisk pracy. NIE przechowywać razem z materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W chłodnym miejscu (<25°C). W suchym miejscu. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
 
FOSGEN ICSC: 0007
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY SPRĘŻONY SKROPLONY GAZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się powyżej 300°C .(,) Rozkłada się w kontakcie z wodą lub wilgocią.(,) Co powoduje wytwarzanie żrącego chlorowodoru (patrz: ICSC 0163). Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z etanolem, silnymi utleniaczami, amoniakiem, aminami oraz aluminium.(,) Działa niszcząco na wiele metali w obecności wody.(,) 

Wzór chemiczny: COCl2
Masa cząsteczkowa: 98.9
Temperatura wrzenia: 8°C
Temperatura topnienia: -128°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.4
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Prężność par, kPa at 20°C: 161.6
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.4  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Szybkie odparowanie cieczy może spowodować odmrożenia. Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Wdychanie gazu może spowodować obrzęk płuc i chemiczne zapalenie płuc. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. Patrz: Adnotacje. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować śmierć. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzane lub przedłużone narażenie może oddziaływać na płuca Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych i zmniejszenia odporności na zakażenia. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.1 ppm.
MAK: 0.41 mg/m3, 0.1 ppm; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
EU-OEL: 0.08 mg/m3, 0.02 ppm jako TWA; 0.4 mg/m3, 0.1 ppm jako STEL 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
A serious intoxication may develop even without experiencing symptoms of irritation or detecting the characteristic odour (grass or hay).
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
NIE rozpylać wody na nieszczelną butlę/cylinder (ryzyko korozji).
Zapobiec wyciekowi skroplonego gazu poprzez odwrócenie nieszczelnego pojemnika, tak aby miejsce wycieku znalazło się u góry.
The information in this ICSC would also apply to phosgene generated by chemical reactions or by decomposition of organic compounds containing chlorine. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T+; R: 26-34; S: (1/2)-9-26-36/37/39-45; Nota: U 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018