« back to the search result list(pl)  
DICHLOREK PARAKWATUICSC: 0005 (Czerwiec 2012)
Parakwat
Dichlorek 1,1'-dimetylo-4,4'-bipirydyny
CAS #: 1910-42-5
UN #: 2781
EINECS #: 217-615-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Ból głowy. Krwawienie z nosa.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Uczucie pieczenia. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła. Ból brzucha. Nudności. Wymioty. Biegunka. Patrz: Adnotacje.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Rozsypaną substancję zmieść do szczelnych pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wdychanie grozi śmiercią.
Działa toksycznie po połknięciu.
Może działać szkodliwie w kontakcie ze skóra.
Powoduje łagodne podrażnienia skóry
Powoduje poważne podrażnienie oczu
Powoduje uszkodzenie płuc, nerek, wątroby i układu sercowo-naczyniowego.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
DICHLOREK PARAKWATU ICSC: 0005
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE HIGROSKOPIJNE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się powyżej 300°C .(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków azotu i chlorowodoru. Działa niszcząco na metale.(,) 

Wzór chemiczny: C12H14Cl2N2 / CH3(C5H4N)2CH3・2Cl
Masa cząsteczkowa: 257.2
Rozkłada się w temp.300
Gęstość : 1.24 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 62
Prężność par, Pa w temp.25°C: <0.0001
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -4.5  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy. Substancja działa(ją) drażniąco na drogi oddechowe. Substancja działa(ją) słabo drażniąco na skórę. Wdychanie w dużych stężeniach i spożycie dużych ilości substancji może mieć wpływ na płuca, nerki, wątrobę i układ sercowo-naczyniowy. Co może spowodować zaburzenia czynnościowe i uszkodzenia tkanek, w tym krwotok i włóknienie płuc. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować śmierć. Wskazana jest obserwacja medyczna. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozpylania lub rozdrabniania substancji, a zwłaszcza jeżeli substancja występuje w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Substancja może działać na paznokcie.(,) Co może być przyczyną uszkodzenia paznokci. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as the cation): 0.05 mg/m3, jako TWA; (skin); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Substancja dostaje się do środowiska w wyniku jej normalnego użytkowania, należy jednak unikać dodatkowych zrzutów substancji, np. poprzez nieodpowiednie zagospodarowanie odpadów. 

ADNOTACJE
The toxicological information is the same for paraquat (CAS 4685-14-7).
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
The symptoms of lung fibrosis (shortness of breath, laboured breathing) do not become manifest until several days.
Odpoczynek i obserwacja medyczna są zatem niezbędne.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Rozpuszczalniki stosowane jako nośniki w preparatach handlowych mogą zmienić właściwości fizyczne i toksykologiczne substancji.
Jeżeli produkt zawiera rozpuszczalniki, zapoznać się także z odpowiednimi kartami ICSC. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T+, N; R: 24/25-26-36/37/38-48/25-50/53; S: (1/2)-22-28-36/37/39-45-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018