« back to the search result list(pl)  
CHROMIAN(VI) OŁOWIU(II)ICSC: 0003 (Czerwiec 2012)
Sól ołowiowa kwasu chromowego (VI)
CAS #: 7758-97-6
UN #: 2291
EINECS #: 231-846-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z substancjami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.    NIE dopuszczać do kontaktu z materiałami niezgodnymi: Patrz: Zagrożenia Chemiczne  W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Zobacz: Skutki krótkotrwałego narażenia  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zebrać próżniowo przy pomocy specjalistycznego sprzętu. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może powodować raka.
Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki w następstwie wdychania.
Może powodować uszkodzenie narządów wewnętrznych w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt oraz materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
CHROMIAN(VI) OŁOWIU(II) ICSC: 0003
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
ŻÓŁTY DO POMARAŃCZOWO-ZÓŁTEGO KRYSTALICZNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków ołowiu. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z wieloma substancjami, np. substancjami palnymi, aminami, zasadami i metalami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: PbCrO4
Masa cząsteczkowa: 323.2
Temperatura wrzenia: brak danych (przy ogrzewaniu rozkłada się)
Temperatura topnienia: 844°C
Gęstość : 6.3 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie w temp.25°C: nie rozpuszcza się 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie pyłów i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozpylania lub rozdrabniania substancji, a zwłaszcza jeżeli substancja występuje w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na krew, szpik kostny, ośrodkowy układ nerwowy, obwodowy układ nerwowy, nerki i płuca.(,) Co może być przyczyną niedokrwistości, uszkodzenia nerwów obwodowych, skurczowego bólu brzucha i zaburzeń czynnościowych nerek. Substancja jest rakotwórcza dla ludzi. Może upośledzać płodność ludzi lub powodować wady rozwojowe płodu. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as Cr(VI), frakcja inhalacyjna): 0.0002 mg/m3, jako TWA.
TLVSTEL1 0.0005 mg/m3.
(DSEN); (RSEN); A1 (czynniki o potwierdzonym działaniu rakotwórczym na ludzi); DSB.
TLV: (as Pb): 0.05 mg/m3, jako TWA.
EU-OEL: (w przeliczeniu na ): 0.005 mg/m3 jako TWA; (patrz: Adnotacje).
EU-OEL: (w przeliczeniu na ): 0.15 mg/m3 jako TWA; (binding): DSB dostępne.
MAK: (frakcja wdychalna): kategoria rakotwórczości: 1; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 2 

ŚRODOWISKO
Może ulec bioakumulacji w łańcuchu pokarmowym. Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Chromates are classified as human carcinogens, but evidence for this substance is limited.
Lead chromate pigments may contain appreciable quantities of water-soluble lead compounds.
Toxic fumes (lead and chromium compounds) are also liberated during welding, cutting and heating of material treated with lead chromate.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Lead chromate occurs in nature as the minerals crocoite, phoenicochroite.
NIGDY nie używać domowego odkurzacza do usuwania substancji, użyć tylko specjalistycznego sprzętu.
EU-OEL limit value 0.010 mg/m3 until 17 January 2025. Limit value: 0.025 mg/m3 for welding or plasma cutting processes or similar work processes that generate fume until 17 January 2025. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 45; R: 61-62-33-50/53; S: 53-45-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018