« back to the search result list(pl)  
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANICSC: 0002 (Kwiecień 2017)
2,3-dibromo-1-chloropropan
CAS #: 96-12-8
UN #: 2872
EINECS #: 202-479-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. Preparaty ciekłe zawierające rozpuszczalniki organiczne mogą być łatwopalne. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 77°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 77°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Ból gardła. Ból głowy. Skrócony oddech (zadyszka). Senność. Nudności.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Ból gardła. Nudności. Wymioty. Uczucie senności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ciecz palna
Wdychanie grozi śmiercią.
Działa toksycznie po połknięciu.
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
Działa drażniąco na skórę i oczy
Może powodować wady genetyczne
Może powodować raka.
Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki
Może powodować uszkodzenie narządów wewnętrznych w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt oraz metalami takimi jak aluminium lub magnez. W zamykanym pojemniku. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPAN ICSC: 0002
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. PRODUKT TECHNICZY JEST BURSZTYNOWĄ DO CIEMNOBRĄZOWEJ CIECZĄ. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania powyżej temperatury wrzenia.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym bromowodoru i chlorowodoru. W obecności wody (W)wchodzi w reakcję z aluminium, magnezem, cyną oraz ich stopami.(,) Działa niszcząco na niektóre rodzaje gum i powłoki ochronne.(,) 

Wzór chemiczny: C3H5Br2Cl
Masa cząsteczkowa: 236.4
Temperatura wrzenia: 196°C
Temperatura topnienia: 6°C
Względna gęstość (woda = 1): 2.1
Rozpuszczalność w wodzie, g/l w temp.20°C: 1.2 (słaba)
Prężność par, Pa w temp.20°C: 77
Względna gęstość par (powietrze = 1): 8.16
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.01
Temperatura zapłonu: 77 °C o.c.
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.96  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy i nerki.(,) Co może spowodować zaburzenia czynnościowe. Narażenie może spowodować obniżenie świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na wątrobę, płuca, nerki i jądra.(,) Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych i uszkodzenia tkanek. Może powodować dziedziczne wady genetyczne w ludzkich komórkach rozrodczych. Substancja jest prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi. Działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. 


Normatywy Higieniczne
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 2.
MAK: grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 2 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem.
Rozpuszczalniki stosowane jako nośniki w preparatach handlowych mogą zmienić właściwości fizyczne i toksykologiczne substancji.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 45-46-60-25-48/20/22-52/53; S: 53-45-61; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018