« back to the search result list(pl)  
WODÓRICSC: 0001 (Kwiecień 2014)
CAS #: 1333-74-0
UN #: 1049
EINECS #: 215-605-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna. Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu.  Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie. Nie dotykać butli tłustymi rękoma.  Odciąć dopływ gazu, jeżeli nie jest to możliwe i nie ma zagrożenia dla otoczenia, dopuścić do wypalenia się substancji. W innych przypadkach gasić przy użyciu rozproszonych prądów wodnych, proszku gaśniczego, ditlenku węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 Stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Ból głowy. Apatia. Duszenie się  Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z GAZEM: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami.  W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z GAZEM: ODMROŻENIA.  Stosować osłonę twarzy.  W przypadku odmrożenia: przepłukać oczy dużą ilością wody. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Wentylacja. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Pary usuwać przy pomocy mgłowych prądów wodnych. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flamecylinder;gas
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Skrajnie łatwopalny gaz
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.1 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W chłodnym miejscu (<25°C). Wentylacja podłogowa i sufitowa. NIE przechowywać razem z substancjami utleniającymi. 
OPAKOWANIE
 
WODÓR ICSC: 0001
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZWONNY BEZBARWNY SPRĘŻONY GAZ. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz dobrze miesza się z powietrzem tworząc mieszaniny wybuchowe. Gaz jest lżejszy od powietrza 

Zagrożenia chemiczne
Ogrzewanie substancji może spowodować gwałtowne jej spalenie lub wybuch. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z halogenami, materiałami utleniającymi oraz smarami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Katalizatory metaliczne, takie jak platyna i nikiel, znacznie przyspieszają te reakcje. 

Wzór chemiczny: H2
Masa cząsteczkowa: 2.0
Temperatura wrzenia: -253°C
Temperatura topnienia: -259°C
Względna gęstość par (powietrze = 1): 0.07
Temperatura zapłonu: gaz łatwopalny
Temperatura samozapłonu: 560°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 4-75
Prężność par, kPa at 25°C: 165320
Rozpuszczalność w wodzie, mg/l w temp.21°C: 1.62 (bardzo słaba) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Narażenie występuje głównie poprzez drogi oddechowe. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może spowodować uduszenie. Patrz: Adnotacje. Narażenie na schłodzony gaz może spowodować odmrożenia. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
W przypadku rozszczelnienia zbiornika, substancja może powodować uduszenie przez obniżenie zawartości tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Wysokie stężenia w powietrzu obniżają zawartość tlenu stwarzajac ryzyko utraty przytomności i śmierci.
Sprawdzić zawartość tlenu przed wejściem na dany obszar.
Zmierzyć stężenie wodoru za pomocą odpowiedniego detektora gazu (normalny detektor palnych gazów NIE jest odpowiedni do tego celu). 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F+; R: 12; S: (2)-9-16-33 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018