« vissza a keresési eredmény listához  
ORTO-FTÁLALDEHIDICSC: 1784 (2020 július)
Ftálaldehid
Benzol-1,2-dikarbaldehid
CAS #: 643-79-8
ENSZ #: 2923
EINECS #: 211-402-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon szén-dioxidot, száraz port, habot, vizet.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Légszomj. Fejfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Súlyos bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse a bőrt bőséges vízzel vagy zuhannyal legalább 15 percig. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égések a szájban és a torokban. Hányinger. Hasmenés. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Speciális készülékkel kell a kiömlött anyagot felszívni (lásd Megjegyzések) vagy gondosan zárható tartályokba söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccorrcancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve mérgező
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket és nehézlégzést okozhat
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Okozhat légúti irritációt
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Jól zárva. Elkülönítve oxidálószerektől, aminoktól, erős bázisoktól és élelemtől és takarmánytól. Szellőztetés a padló mentén. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
ORTO-FTÁLALDEHID ICSC: 1784
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SÁRGA KÜLÖNBÖZŐ FORMÁJÚ, SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál oxidálószerekkel, aminokkal és erős bázisokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C6H4(CHO)2 / C8H6O2
Molekulatömeg: 134.1
Forráspont: lásd Megjegyzések
Olvadáspont: 55.8° C
Sűrűség (20° C-on): 1.13 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 3.8 (oldódik)
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 0.6
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.6
Lobbanáspont: 132° C z.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.99 (30°C) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos helyi hatások a szemmel és a bőrrel érintkezve. Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének vagy porának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre és a bőrre. Az anyag irritálja a légutakat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 25 μg/100 cm2 (felület határérték); (gőz): 0.1 ppb (plafon érték); (lásd Megjegyzések); (bőr); (DSEN); (RSEN) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS háztartási porszívót használni az anyag felporszívózására, azt csak speciális készülékkel szabad.
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni.
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal.
Forráspont 0.1kPa-nál: 83°C. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019