« vissza a keresési eredmény listához  
TOLUOL-DIIZOCIANÁT (2,4- és 2,6- izomerek 80/20 arányú keveréke)ICSC: 1783 (2019 november)
TDI 80/20
m-Tolilidén-diizocianát
CAS #: 26471-62-5
ENSZ #: 2078
EINECS #: 247-722-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatát okozza a hevítés okozta lebomlás.  TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet vízzel.    Használjon port, szén-dioxidot, nagy mennyiségű vizet.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Ingerlékenység. Torokfájás. Köhögés. Fejfájás. Hányinger. Hányás. Zihálás. Mellkasi szorítás.  Alkalmazzon megfelelő műszaki védelmet.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Hólyagok.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Lásd Megjegyzések A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Ingerlékenység. Torokfájás. Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás.    A szájat ki kell öblíteni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Speciális sürgősségi intézkedés szükséges. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Belélegezve halálos
Súlyos szemirritációt okoz
Feltételezhetően rákot okoz
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket és nehézlégzést okozhat
Légúti irritációt okozhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Elkülönítve : lásd Kémiai veszélyek. Csak az eredeti tartályban tárolja. Hűvösen. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Vegye figyelembe a gyártó helyes tárolási körülményekre vonatkozó előirásait. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
TOLUOL-DIIZOCIANÁT (2,4- és 2,6- izomerek 80/20 arányú keveréke) ICSC: 1783
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ, TISZTA, KISSÉ SÁRGA OLDAT. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag veszélyes módon polimerizál vízzel és sok vegyi anyaggal. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. Égéskor mérgező gázokat képez. 

Képlet: C9H6N2O2
Molekulatömeg: 174,16
Forráspont 101.3kPa-nál: 252-255° C
Olvadáspont: 4 - 10° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.22 (20°C)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 1.4 - 1.5
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.43 (technikai minőség)
Oldékonyság vízben, mg/l 25° C-on: 124
Lobbanáspont: lásd Megjegyzések
Öngyulladási hőmérséklet: 595-598° C (technikai minőség)
Viszkozitás: 2.221 mm²/s 20° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Nagy koncentrációk inhalációja okozhat kémiai tüdőgyulladást és tüdőödémát. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció és gőz): 0.001 ppm mint TWA; 0.005 ppm mint STEL; (bőr); (DSEN); (RSEN); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen); BEI van.
MAK: (gőz és aeroszol): 0.007 mg/m³, 0.001 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); (momentary value that should not be exceeded): 0.035 mg/m³, 0.005 ppm; terhességi kockázati csoport: C; légúti és bőr allergizáló (SAH) 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. 

MEGJEGYZÉSEK
Vizes vagy savas oldatban lassan lebomlik, szén-diszulfidot és aminokat képezve.
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
Lásd ICSC 0339. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 615-006-00-4; VESZÉLY; H351 H330 H319 H335 H315 H334 H317 H412; Piktogram: GHS06 GHS08; Megjegyzés: C.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019