« vissza a keresési eredmény listához  
TETRAFLUOR-ETILÉNICSC: 1779 (2019 november)
TFE
Hűtőgáz R1114
1,1,2,2-Tetrafluoretén
Perfluoretilén
Perfluoretén
Tetrafluoretén
Etilén-tetrafluorid
CAS #: 116-14-3
ENSZ #: 1081
EINECS #: 204-126-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. A gázpalack tűzben felrobbanhat. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik levegővel. Lásd Kémiai veszélyek. A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  NE érintkezzen levegővel! Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Üritse ki a területet, csak robbanásbiztos helyről oltsa a tüzet. Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben vízpermettel oltsa el.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Fejfájás. Látászavar. Fulladás. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát! 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű. Védő ruházat.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Viseljen arcvédőt.  FAGYMARÁS ESETÉN: öblítsen bőséges vízzel. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Zárja el a palackot, ha lehetséges! Szellőztetés. A gázt finom vízpermettel kell eltávolítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecylinder;gascancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes gáz
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Belélegezve rákot okozhat
Károsíthatja a vesét, a májat és a vért belélegezve 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Hűvösen. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Vegye figyelembe a gyártó helyes tárolási körülményekre vonatkozó előirásait. Elkülönítve : lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
Csak stabilizált állapotban szállítható. 
TETRAFLUOR-ETILÉN ICSC: 1779
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN SZAGTALAN GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Így mérgező és maró gázokat képez, beleértve hidrogén-fluoridot (lásd ICSC 0283). Az anyag spontán polimerizálhat bizonyos feltételek között. Lásd: Megjegyzések. Hevesen reagál alumíniummal, halogénekkel és oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C2F4
Molekulatömeg: 100.0
Forráspont: -75.9° C
Olvadáspont: -131.2° C
Sűrűség (-76° C-on): 1.5 g/cm³
Oldékonyság vízben, mg/l 25° C-on: 159 (nagyon kevéssé oldódik)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 2947
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.9
Öngyulladási hőmérséklet: 188° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 10.5 - 59 (számított)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.21 (becsült) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az expozíció főleg belégzés útján történik. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Fulladás. Lásd Megjegyzések. A folyadék fagyási sérülést okozhat. 

Belégzési kockázat
Ha az anyag kiszabadul, zárt térben súlyos fulladási kockázatot okozhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vesére, a májra és a vérre. Okozhat kóros szervműködést. Az anyag valószínűleg emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 8.2 mg/m³, 2 ppm, mint TWA; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: rákkeltő kategória: 2 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt.
Nagy koncentrációja a levegőben oxigén hiányt okoz, az eszméletlenség vagy halál kockázatával.
Stabilizálatlanul az anyag spontán polimerizálhat levegővel érintkezve, emelkedő hőmérséklet és/vagy nyomás hatása alatt. Konzultáljon a szállítóval 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019