« vissza a keresési eredmény listához  
HIDROGÉNFLUORID (70%-OS VIZES OLDAT)ICSC: 1777 (2017 április)
CAS #: 7664-39-3
ENSZ #: 1790
EINECS #: 231-634-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik összeférhetetlen anyagokkal. Lásd Kémiai veszélyek.  NEM érintkezhet összeférhetetlen anyagokkal. Lásd Kémiai veszélyek.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Égő érzés. Légszomj. Nehézlégzés. Hányinger. Hányás. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Súlyos bőrégés. Hólyagok. Lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat. Kötény.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égések a szájban és a torokban. Égő érzés. Hasi fájdalom. Hányás. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Tilos bármivel itatni! Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Szellőztetés. A kiömlött anyagot fedje be száraz homokkal vagy száraz földdel. A kiömlött folyadékot tartályokba kell összegyűjteni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccorrcancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve vagy belélegezve halálos
Bőrrel érintkezve ártalmas
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Légúti irritációt okozhat
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a csontokat
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Csak az eredeti tartályban tárolja. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Szellőztetés a padló mentén. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
HIDROGÉNFLUORID (70%-OS VIZES OLDAT) ICSC: 1777
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN FÜSTÖLGŐ FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Az anyag gyenge sav. Hevesen reagál sok vegyülettel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Hevesen reagál bázisokkal, korrodálja a legtöbb közönséges fémet, tűz és robbanás veszélyes gázt termelve (hidrogén - lásd ICSC 0001). Megtámadja az üveget, a műanyagok egyes fajtáit, a gumit és a bevonatokat. 

Képlet: HF
Molekulatömeg: 20.0
Forráspont: 66,4° C
Olvadáspont: - 69° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.23
Oldékonyság vízben: elegyedő
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.23 (becsült)
Gőznyomás: lásd Megjegyzések
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.86 (25 °C-on) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos szisztémás és helyi hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag nagyon maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. A gőz belégzése tüdőödémát okozhat. Inhalációja okozhat asztmaszerű reakciót (RADS). Az expozíció okozhat a torok duzzanata miatti fulladást. Inhalációja okozhat tüdőgyulladást. Lásd Megjegyzések. Az expozíció okozhat kalcium hiányt. A hatás késleltetett lehet. Az expozíció a határérték felett, okozhat halált. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A fluorid felhalmozódhat a fogakban, izületekben és csontokban. Okozhat fogzománc elszineződést, izületi és csont rendellenességet (fluorózis). 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint F): 0.5 ppm mint TWA; 2 ppm mint STEL; (bőr); BEI van.
MAK: (mint F): 0.83 mg/m³, 1 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 1.5 mg/m³ mint TWA; 2.5 mg/m³ mint STEL 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
A szennyezett ruhát zárható zsákban vagy más tartályban kell elkülöníteni.
ENSZ szám: hidrogén-fluorid gáz: 1052, Veszély osztály 8, kiegészítő veszély 6.1, csomagolási csoport 1.
A parciális gőznyomás 20 kPa 25 °C-on. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 157).
ÁK: 1,5 mg/m³, CK: 2,5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át felszívódó anyag), m (maró anyag).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet fluorid: 42 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Műszak végén.
24 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel időzítése: következő műszak előtt.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 009-003-00-1; VESZÉLY; H330 H310 H300 H314; Piktogram: GHS06 GHS05.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, C; R: 26/27/28-35; S: (1/2)-7/9-26-36/37/39-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019