« vissza a keresési eredmény listához  
2,3,3,3-TETRAFLUORPROPÉNICSC: 1776 (2014 április)
2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-én
HFO-1234yf
R1234YF
CAS #: 754-12-1
ENSZ #: 3161
EINECS #: 468-710-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes. A gázpalack tűzben felrobbanhat.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel), ha folyadék állapotú.  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben szén-dioxiddal, száraz porral oltsa el.  Védett helyzetből oltsa a tüzet! Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Fejfájás. Letargia. Fulladás.  Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédőt.  FAGYMARÁS ESETÉN: öblítsen bőséges vízzel. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! A gáz forrását el kell zárni, ha lehetséges. Szellőztetés. A gázt finom vízpermettel kell eltávolítani. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecylinder;gas
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes gáz
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Hűvösen. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
2,3,3,3-TETRAFLUORPROPÉN ICSC: 1776
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik forró felületekkel vagy lángokkal érintkezve. Így mérgező füstöket képez, beleértve hidrogén-fluoridot. 

Képlet: C2H2F4 / CH2CFCF3
Molekulatömeg: 114.0
Forráspont: -29.4° C
Sűrűség (folyadék): 1.1 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/l 24° C-on: 0.2 (nagyon csekély)
Gőznyomás, kPa 21.1° C-on: 600
Öngyulladási hőmérséklet: 405° C
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4
Robbanási határok, térf% levegőben: 6.2 - 12.3
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.15  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az expozíció főleg belégzés útján történik. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Fulladás. A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Ha az anyag kiszabadul, zárt térben fulladást okozhat a levegő oxigén tartamának csökkenése következtében. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: 950 mg/m³, 200 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Nagy koncentrációja a levegőben oxigén hiányt okoz, az eszméletlenség vagy halál kockázatával.
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt.
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019