« vissza a keresési eredmény listához  
KÁLIUM-CINK-KROMÁT-HIDROXIDICSC: 1775 (2014 április)
C.I. Pigment sárga 36:1
Cink-kálium-kromát
CAS #: 11103-86-9
EINECS #: 234-329-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Lásd: Hosszantartó vagy ismétlődő expozíció hatásai.  Használjon helyi elszívást és légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. A ruházatot zárható tegye tartályba. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. Speciális készülékkel kell a kiömlött anyagot felporszívózni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. A helyi szabályozás szerint kell tárolni és hulladékba rakni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Rákot okozhat
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a felső légutakat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
KÁLIUM-CINK-KROMÁT-HIDROXID ICSC: 1775
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
ZÖLD ~ SÁRGA POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítve 500° C felett. 

Képlet: Cr2HO9Zn2K
Molekulatömeg: 418.9
Olvadáspont: Nincs; lebomlik 500°C-on
Sűrűség: 3.5 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/l 20 ° C-on: 0.5 - 1.5  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a légutakat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése orr fekélyesedést okozhat. Okozhat orrsövény perforációt. Az anyag emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Cr(VI), belélegezhető frakció): 0.0002 mg/m3, mint TWA; 0.0005 mg/m³ mint STEL; A1 (bizonyított emberi rákkeltő); (bőr); (SEN).
EU-OEL: (mint Cr): 0.005 mg/m³ mint TWA; (lásd Megjegyzések).
MAK: bőr allergizáló (SH); rákkeltő kategória: 1; bőr allergizáló (SH); csírasejt mutagén csoport:

KÖRNYEZET
Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
EU-OEL határérték: 0.010 mg/m3 2025. január 17.-ig. Határérték 0.025 mg/m3: a hegesztési, plazmavágási vagy hasonló füstképződéssel járó munkafolyamatokra 2025. január 17.-ig 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 190 - Króm (VI) szervetlen vegyületek - Cr(VI)-ra számítva).
MK: 0,01 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő anyag: 1A).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet króm: 0,022 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Műszak végén.
5.sz. Melléklet: A füstképződéssel járó hegesztési és plazmavágási folyamatok vagy az ezekhez hasonló munkafolyamatok esetében a króm (VI) szervetlen vegyületek (Cr(VI)-ra számítva): ÁK: 0,025 mg/m³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 024-007-00-3; VESZÉLY; H350 H302 H317 H400 H410; Piktogram: GHS08 GHS07 GHS09; Megjegyzés: A.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 45-22-43-50/53; S: 53-45-60-61; Megjegyzés: A, E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019