« vissza a keresési eredmény listához  
6. számú FŰTŐOLAJICSC: 1774 (2015 június)
Bunker fűtőolaj
CAS #: 68553-00-4
ENSZ #: 3082 ()
EINECS #: 271-384-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!    A környezetben lévő tűz esetében minden tűzoltószer használható.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Fejfájás. Köhögés.  Kerülje el a gőz belégzését. Használjon légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Száraz bőr. Vörösség.  Védő ruházat. Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Viszketés.  Viseljen szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: védőkesztyű és szemvédő. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött folyadékot tartályokba kell összegyűjteni. A helyi szabályozás szerint kell tárolni és hulladékba rakni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Rákot okozhat
Károsíthatja a központi idegrendszert
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a tüdőt
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
6. számú FŰTŐOLAJ ICSC: 1774
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SÖTÉT VISZKÓZUS FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál oxidálószerekkel. Ez tűzveszélyt okoz. 


Forráspont: 200-400° C
Olvadáspont: -46° C
Sűrűség (20° C-on): 0.96 g/ml
Lobbanáspont: 62-174° C
Öngyulladási hőmérséklet: 407° C
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.7-7.1 (becsült) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag és aeroszolja irritálja a bőrt, a szemet és a légutakat. A gőz inhalációja okozhat a központi idegrendszer depresszióját. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag aeroszoljának ismétlődő vagy tartós expozíciója hatással lehet a tüdőre. Az expozíció a bőrön okozhat szárazságot, olajaknét és fényérzékenységet. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
A nehéz fűtőolajok komplex és változó keverékek. Általában tartalmaznak aszfalténeket, aromásokat, telített szénhidrogéneket és ként, oxigént, nitrogént, fémeket tartalmazó heteromolekulákat. A 6. sz. fűtőolaj kb. 15% parafinokat, 45% nafténeket, 25% aromásokat és 15% szénhidrogéneket tartalmaz. Tartalmaz még szerves fémvegyületeket: vanádium, alumínium és nikkel. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 649-030-00-1; VESZÉLY; H350; Piktogram: GHS08.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 45; S: 53-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019