« vissza a keresési eredmény listához  
2,2-DIMETILPROPÁNICSC: 1773 (2014 április)
Tetrametilmetán
terc-Pentán
Neopentán
1,1-Trimetiletán
CAS #: 463-82-1
ENSZ #: 2044
EINECS #: 207-343-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás.  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben porral, habbal, szén-dioxiddal oltsa el.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Álmosság. Fejfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. 
Szem A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Zárja el a palackot, ha lehetséges! Zárja le a területet, míg a gáz eloszlik. A gázt finom vízpermettel kell eltávolítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecylinder;gasexcl mark;warn
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes gáz
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Álmosságot vagy szédülést okozhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Hűvösen. 
CSOMAGOLÁS
 
2,2-DIMETILPROPÁN ICSC: 1773
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN SŰRITETT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. A gáz jól keveredik a levegővel, könnyen képez robbanó elegyet. 

Kémiai veszélyek
Reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C5H12
Molekulatömeg: 72.2
Forráspont: 9.5° C
Olvadáspont: -16.6° C
Sűrűség (20° C-on): 0.61 g/cm³
Lobbanáspont: <-7° C
Öngyulladási hőmérséklet: 450° C
Robbanási határok, térf.% levegőben: 1.3 - 7.5
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 146
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.5
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.11  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Nagy koncentrációjú gáz inhalációja okozhat a központi idegrendszer depresszióját. A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. 

Belégzési kockázat
Kiömlés esetén a gáz ártalmas koncentrációja a levegőben nagyon gyorsan kialakul, különösen zárt térben. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1000 ppm mint TWA.
MAK: 3000 mg/m³, 1000 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 3000 mg/m³, 1000 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Nagy koncentrációja a levegőben oxigén hiányt okoz, az eszméletlenség vagy halál kockázatával.
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 229).
ÁK: 3000 mg/m3
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 601-005-00-6; VESZÉLY; H220; Piktogram: GHS02 GHS04; Megjegyzés: U.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F+, N; R: 12-51/53; S: (2)-9-16-33-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019