« vissza a keresési eredmény listához  
5-ETIL-2-METILPIRIDINICSC: 1772 (2015 június)
2-Metil-5-etilipiridin
Piridin, 5-etil-2-metil
MEP
CAS #: 104-90-5
ENSZ #: 2300
EINECS #: 203-250-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  68° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek. A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng.  68° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon száraz port, habot, szén-dioxidot, vízpermetet.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse a bőrt bőséges vízzel vagy zuhannyal legalább 15 percig. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy arcvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Torokfájás. Égő érzés a szegycsont mögött. Hasi fájdalom.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
TILOS a csatornába belemosni! TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

correxcl mark;warn
VESZÉLY
Gyúlékony folyadék
Lenyelve, a bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Légúti irritációt okozhat
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
Tengerszennyező.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
5-ETIL-2-METILPIRIDIN ICSC: 1772
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Égéskor irritáló és mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat és szén-monoxidot. Élénken reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a rezet és a réz ötvözeteket. 

Képlet: C8H11N
Molekulatömeg: 121.18
Forráspont: 178.3° C
Olvadáspont: -70° C
Sűrűség (20° C-on): 0.92 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/l 20° C-on: 12 (mérsékelt)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.191
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.2
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége ° C-on (levegő = 1): 1.01
Lobbanáspont: 68° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 504° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.1-6.6
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.39  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, lenyelés útján és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a bőrre és a szemre. Az anyag irritálhatja a légutakat. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen anyag emberi egészségre kifejtett hatásáról nem áll rendelkezésre kielégítő adat, ezért a legnagyobb gondossággal kell eljárni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C; R: 20/21/22-43-34; S: 26-28-36/37/39 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019