« vissza a keresési eredmény listához  
METIOKARBICSC: 1766 (2012 június)
3,5-dimetil-4-(metiltio)fenilmetilkarbamát
4-metiltio-3,5-xililmetilkarbamát
Fenol,3,5-dimetil-4-(metiltio)metilkarbamát
Merkaptodimetur
CAS #: 2032-65-7
ENSZ #: 2757 (karbamát peszticid)
EINECS #: 217-991-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Előzze meg a porlerakódást!  A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 SZOPTATÓ NÕK EXPOZÍCIÓJÁT EL KELL KERÜLNI! SERDÜLŐK ÉS GYERMEKEK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Kerülje el a por belégzését.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT!  Védő ruházat. Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Pupilla szűkület. Könnyezés.  Viseljen arcvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Nyáladzás. Homályos látás. Verejtékezés. Fejfájás, Hányás. Hasmenés. Görcsök. Eszméletlenség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve halálos
Bőrrel érintkezve mérgező
Károsíthatja az idegrendszert
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja az idegrendszert
A szoptatott gyermeket károsíthatja
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
 
METIOKARB ICSC: 1766
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ FEHÉR KRISTÁLYOK VAGY PELYHEK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Égéskor kén-oxidok, beleértve kén-dioxid (lásd ICSC 0074) irritáló és mérgező füstjeit és gázait képezi. 

Képlet: C11H15NO2S
Molekulatömeg: 225.3
Olvadáspont: 119° C
Oldékonyság vízben, mg/l: 27
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 0.000015
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.08  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Kolinészteráz gátlás. Az anyag hatással lehet az idegrendszerre. A hatás késleltetett lehet. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul permetezés vagy szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Kolinészteráz gátlás. Lásd Akut veszélyek/tünetek. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a madarakra. 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vér acetilkolinészteráz; 25%-os aktivitás csökkenés az expozíció előtt mért egyéni alapaktivitáshoz viszonyítva. Mintavétel időzítése: Nem kritikus.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 25-50/53; S: (1/2)-22-37-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019