« vissza a keresési eredmény listához  
CIFLUTRINICSC: 1764 (2012 június)
Ciklopropánkarbonsav, 2-(2,2-diklórvinil)-3,3-dimetil-, észter és (4-fluor-3-fenoxifenil)hidroxiacetonitril
Ciklopropánkarbonsav, 3-(2,2-diklóretenil)-2,2-dimetil-, ciano(4-fluor-3-fenoxifenil)metil-észter
Alfa-ciano-4-fluor-3-fenoxibenzil 3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát
CAS #: 68359-37-5
ENSZ #: 3349
EINECS #: 269-855-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Lásd Kémiai veszélyek. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik erős oxidálószerekkel.  TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet oxidálószerekkel.  Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)!  Használjon port, vízpermetet, habot, szén-dioxidot.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Hányinger. Hányás.  Kerülje el a finom por belégzését. Használjon helyi elszívást és légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fülcsengés.  Védő ruházat. Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Könnyezés.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés a szájban. Nyáladzás. Fejfájás, Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Ha szilárd: söpörje a kiömlött anyagot zárható tartályba. Ha folyadék: gyűjtse össze a szivárgó folyadékot zárható tartályban amennyire lehetséges. A visszamaradt folyadékot száraz homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve vagy belélegezve halálos
Károsítja az idegrendszert
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Jól zárva. Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős savaktól és erős bázisoktól. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Súlyosan tengerszennyező. 
CIFLUTRIN ICSC: 1764
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ BARNA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik gyorsan hevítésre. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat, sósavat, hidrogén-cianidot, hidrogén-fluoridot és szén-monoxidot. 

Képlet: C22H18Cl2FNO3
Molekulatömeg: 434.29
Olvadáspont: 60° C
Oldékonyság vízben, mg/l 20° C-on: 0.003
Sűrűség (20° C-on): 1.27 g/cm³
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 5.9
Gőznyomás: elhanyagolható 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag hatással lehet az idegrendszerre. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Lásd Akut veszélyek/tünetek. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: (inhalálható frakció): 0.01 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: I/(1); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
Ha az anyag túlnyomórészt folyékony, az ENSZ szám: 3352 (piretroid peszticid, folyadék, mérgező), 6.1. PG II.
A technikai minőségű ciflutrin optikai izomérek keveréke. A toxikológiai tulajdonságok változhatnak.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-253-00-1; VESZÉLY; H300 H331H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS08  EU szerinti osztályozás
R: 23-28-50/53; S: (1/2)-36/37/39-45-60-61; Szimbólum: T+, N 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019