« vissza a keresési eredmény listához  
1-KLÓR-2-(KLÓRMETIL)BENZOLICSC: 1763 (2010 augusztus)
2-Klórbenzil-klorid
alfa, 2-Diklórtoluol
Benzol, 1-klór-2-(klórmetil)-
CAS #: 611-19-8
ENSZ #: 2235
EINECS #: 210-258-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  91° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  91° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon habot, vízpermetet, száraz port, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon szellőztetést vagy helyi elszívást.  Friss levegő, pihenés. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát! 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges, ha bőrirritáció jelentkezik. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Torokfájás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! , ha rosszul érzi magátOrvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot zárható műanyag tartályokba kell gyűjteni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
FIGYELEM
Lenyelve, a bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas
Bőr- és szemirritációt okoz
Lenyelés közben a légutakba kerülve halálos lehet
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Szellőztetés a padló mentén. Csak az eredeti tartályban tárolja. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
1-KLÓR-2-(KLÓRMETIL)BENZOL ICSC: 1763
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Ezzel hidrogén-kloridot képez. 

Képlet: C7H6Cl2
Molekulatömeg: 161.0
Forráspont: 213° C
Olvadáspont: -17° C
Sűrűség: 1.3 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.01 (nagyon csekély)
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 0.02
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.5
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 91° C
Öngyulladási hőmérséklet: 634° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.0-8.6
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.32
Viszkozitás: 1.95 mm²/s 20° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat; permetezés vagy szétszórás esetén azonban sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019