« vissza a keresési eredmény listához  
p-TOLUOLSZULFONIL-KLORIDICSC: 1762 (2010 május)
Tozil-klorid
4-Toluolszulfonil-klorid
4-Metilbenzolszulfonil-klorid
CAS #: 98-59-9
EINECS #: 202-684-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon száraz port, szén-dioxidot. Víz használata TILOS! Hab használata TILOS!   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Torokfájás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warn
FIGYELEM
Bőrirritáló hatású
Súlyos szemirritációt okoz
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Szárazon. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni. 
p-TOLUOLSZULFONIL-KLORID ICSC: 1762
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN ~ SÁRGA HIGROSZKÓPOS KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve kén-oxidokat és sósavat. Reagál vízzel és nedves levegővel. Ezzel hidrogén-kloridot (lásd ICSC 0163) képez. 

Képlet: C7H7ClO2S
Molekulatömeg: 190.6
Olvadáspont: 69-71° C
Sűrűség: 1.3 g/cm³
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 0.16
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.6
Lobbanáspont: 128° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 492° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.49  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet. Az anyag irritálja a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Hevesen reagál olyan tűzoltó anyagokkal, mint: a víz és a hab. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019