« vissza a keresési eredmény listához  
DIFACINONICSC: 1757 (2010 november)
2-(Difenilacetil)indán-1,3-dion
2-(Difenilacetil)-1H-indén-1,3(2H)-dion
CAS #: 82-66-6
ENSZ #: 2588
EINECS #: 201-434-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, habot, szén-dioxidot.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! ELSŐSEGÉLY: HASZNÁLJON SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZT! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Vérköpés. Véres vizelet. Bőr alatti vérzések. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon zárt rendszert.  Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr KÖNNYEN FELSZÍVÓDIK! Lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Lásd Megjegyzések Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem   Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Hasi fájdalom. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. A helyi szabályozás szerint kell tárolni és hulladékba rakni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve, a bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos
Károsítja a vért
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a vért
Mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
DIFACINON ICSC: 1757
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SÁRGA ~ FEHÉR KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Ezzel irritáló füstöket képez. 

Képlet: C23H16O3
Molekulatömeg: 340.4
Elbomlik 338° C-on
Olvadáspont: 147° C
Sűrűség: 1.3 g/cm³
Oldékonyság vízben: nagyon csekély
Gőznyomás, Pa 25° C-on: (elhanyagolható)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 4.3  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat vérzést. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. Lásd Megjegyzések. Az expozíció okozhat halált. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vérre. Okozhat vérzést. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
A szennyezett ruhát zárható zsákban vagy más tartályban kell elkülöníteni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 606-038-00-x; VESZÉLY; H300 H372; Piktogram: GHS06 GHS08.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+; R: 28-48/23/24/25; S: (1/2)-36/37-44 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019