« vissza a keresési eredmény listához  
MEKARBAMICSC: 1755 (2010 november)
S-(N-etoxkarbonil-N-metilkarbamoilmetil) O, O-dietil-foszforditioát
Etil-N-(dietoxitiofoszforiltio)acetil-N-methikarbamát
Etil-6-etoxi-2-metil-3-oxo-7-oxa-5-tia-2-aza-6-foszfanonanoat 6-szulfid
CAS #: 2595-54-2
ENSZ #: 3018
EINECS #: 219-993-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. A szerves oldószert tartalmazó, folyékony formulációk tűzveszélyesek lehetnek. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Hányinger. Izomrángás. Verejtékezés. Pupillaszűkület. Izomgörcsök. Nyálfolyás. Hányás. Hasmenés. Nehézlégzés. Görcsök. Köhögés. Homályos látás. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Lásd Belégzés.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem   Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. A helyi szabályozás szerint kell tárolni és hulladékba rakni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxicenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve halálos
A bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve erős bázisoktól, erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
MEKARBAM ICSC: 1755
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
OLAJSZERŰ SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve foszfor-oxidokat, nitrogén-oxidokat és kén-oxidokat. Reagál erős bázisokkal és erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C10H20NO5PS2
Molekulatömeg: 329.4
Forráspont 0.003kPa-nál: 144° C
Olvadáspont: 9° C
Sűrűség: 1.2 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 21° C-on: 0.1
Gőznyomás 20°C-on: elhanyagolható
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 11.4
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.02
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.29 (becsült) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Kolinészteráz gátlás. Az anyag hatással lehet az idegrendszerre. Okozhat görcsöket és légzési depressziót. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. Az expozíció okozhat halált. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki; permetezés vagy szétszórás esetén azonban, sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Kolinészteráz gátlás. Kumulatív hatás lehetséges. Lásd Akut veszélyek/tünetek. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a méhekre. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat.
Ha az anyagot tartalmazó készítményben oldószerek is vannak, tanulmányozza az oldószerek (ICSC) kártyáit is. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vér acetilkolin-észteráz 25% aktivitás csökkenés az egyéni alapszinthez viszonyítva.
Mintavétel ideje: Nem kritikus.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 015-045-00-1; VESZÉLY; H311 H301 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 24/25-50/53; S: (1/2)-36/37-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019