« vissza a keresési eredmény listához  
TRIPROPILÉN-GLIKOL-METIL-ÉTERICSC: 1751 (2009 november)
[2-(2-Metoximetiletoxi)metiletoxi]propanol
O-Metiltripropilén-glikol
CAS #: 25498-49-1
EINECS #: 247-045-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, száraz port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Szellőztetés. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A kiömlött folyadékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
FIGYELEM
Lenyelése ártalmas lehet
Szemirritációt okoz
Lenyelés közben a légutakba kerülve ártalmas lehet 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős bázisoktól és erős savaktól. 
CSOMAGOLÁS
 
TRIPROPILÉN-GLIKOL-METIL-ÉTER ICSC: 1751
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK JELLEGZETES SZAGÚ. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Az anyag feltételezhetően robbanásveszélyes peroxidokat képez. Reagál erős savakkal, erős bázisokkal és erős oxidálószerekkel. Lebomlik égéskor. Megtámadja a gumi egyes formáit. 

Képlet: C10H22O4
Molekulatömeg: 206.3
Forráspont: 243° C
Olvadáspont: -77.8° C
Sűrűség: 0.97 g/cm³
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 7.1
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 121° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 270° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.1-7
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.31
Viszkozitás: 5.7 mm²/s 25° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet. Lenyelés közben az anyag hányást válthat ki, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019