« vissza a keresési eredmény listához  
TETRAETILÉN-GLIKOL-BUTIL-ÉTERICSC: 1750 (2009 november)
3,6,9,12-Tetraoxahexadekán-1-ol
Butoxitetraetilén-glikol
CAS #: 1559-34-8
EINECS #: 216-322-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, száraz port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Szellőztetés. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A kiömlött folyadékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
FIGYELEM
Enyhe bőrirritáló hatású
Szemirritációt okoz
Lenyelés közben a légutakba kerülve ártalmas lehet 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
TETRAETILÉN-GLIKOL-BUTIL-ÉTER ICSC: 1750
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C12H26O5
Molekulatömeg: 250.3
Forráspont: 304° C
Olvadáspont: -33° C
Sűrűség: 1.0 g/cm³
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, Pa 20° C-on: <0.01
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 8.6
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 166° C ny.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.26
Viszkozitás: 13.9 mm²/s 20° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. Az anyag enyhén irritálja a bőrt. Lenyelés közben az anyag hányást válthat ki, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019