« vissza a keresési eredmény listához  
HIDROXILAMIN (50% vizes oldat)ICSC: 1747 (2019 november)
Oxammónium
CAS #: 7803-49-8
ENSZ #: 2735
EINECS #: 232-259-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Robbanás kockázatával jár a hevítés.  TILOS a nyílt láng.    Használjon vizet, alkohol-rezisztens habot, port.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Szédülés. Fejfájás. Kék ajkak, körmök és bőr. Légszomj. Gyengeség.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet oxigén alkalmazása. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás azonnal szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Hányinger. Hányás. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Szükséges lehet oxigén belélegeztetése. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szervetlen gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett nem-fém tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

correxcl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Fémekre korrozív hatású lehet
Lenyelve vagy a bőrrel érintkezve ártalmas
Bőrirritáló hatású
Súlyos szemkárosodást okoz
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Feltételezhetően rákot okoz
Okozhat légúti irritációt
Károsíthatja a vért
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a vért
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Jól zárva. Ne hagyja kiszáradni. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
HIDROXILAMIN (50% vizes oldat) ICSC: 1747
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN VIZES OLDAT 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevesen hevítve. Ez robbanás és mérgezés veszélyt okoz. Az anyag gyenge bázis. Hevesen reagál oxidálószerekkel, fémekkel, mint finoman elosztott cink, egyes fémoxidokkal, réz(II)szulfáttal és foszfor-kloridokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámad fémeket, mint az alumínium, a réz, az ón és a cink. 

Képlet: H3NO / NH2OH
Molekulatömeg: 33.0
Forráspont: 107° C
Olvadáspont: 8° C
Sűrűség (20° C-on): 1.12 g/cm³
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 1.4
Öngyulladási hőmérséklet: 215° C  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre. Az anyag irritálja a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést és következményes vérszegénységet. Kísérleti állatokban észleltek tumorokat, de lehet, hogy embernél ennek nincs jelentősége. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: bőr allergizáló (SH) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
A tárolás alatti lebomlás nyomás keletkezéséhez vezethet a tartályban.
Lásd ICSC 661. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
H290; H302; H312; H315; H318; H317; H335; H351; H373; H400 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019