« vissza a keresési eredmény listához  
2-METILBUT-3-IN-2-OLICSC: 1746 (2009 november)
2-Metil-3-butin-2-ol
Etinildimetil-karbinol
CAS #: 115-19-5
ENSZ #: 1987
EINECS #: 204-070-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Robbanás kockázatával jár, ha érintkezik rézzel.  Ha por: TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez!  Használjon szén-dioxidot, habot, száraz port. Víz használata TILOS!  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Az anyag NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Szédülés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS a csatornába belemosni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warn
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve ártalmas
Szemirritációt okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, savaktól és réztől. Hűvösen. 
CSOMAGOLÁS
 
2-METILBUT-3-IN-2-OL ICSC: 1746
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
A gőz jól keveredik a levegővel, könnyen képez robbanó elegyet. 

Kémiai veszélyek
Reagál oxidálószerekkel. Reagál rézzel. Ez robbanásveszélyt okoz. Hevesen reagál savakkal. Hevítés heves égést vagy robbanást okozhat. Lebomlik forró felületekkel vagy lángokkal érintkezve. Ezzel irritáló füstöket képez. 

Képlet: C5H8O/(CH3)2C(OH)CCH
Molekulatömeg: 84.1
Forráspont: 104-105° C
Olvadáspont: 2.6° C
Sűrűség (gáz): 0.9 kg/m³
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 2
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.9
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.04
Lobbanáspont: 20° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 350° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.8-16
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.318  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019