« vissza a keresési eredmény listához  
1,3-DIMETILKARBAMIDICSC: 1745 (2009 november)
N,N'-Dimetilurea
szimm-Dimetilkarbamid
N,N'-Dimetilkarbamid
CAS #: 96-31-1
EINECS #: 202-498-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.    Használjon szén-dioxidot, vízpermetet.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon helyi elszívást.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

FIGYELEM
Enyhe bőrirritáló hatású
Szemirritációt okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
1,3-DIMETILKARBAMID ICSC: 1745
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ FEHÉR KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Ezzel nitrogén-oxidokat képez. Az oldat vízben gyenge bázis. Reagál erős redukálószerekkel. Ez tűzveszélyt okoz. 

Képlet: (CH3NH)2CO/C3H8N20
Molekulatömeg: 88.1
Forráspont: 268-270° C
Olvadáspont: 102-107° C
Sűrűség: 1.1 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 21.5° C-on: 76.5 (jó)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 0.042
Lobbanáspont: 154° C
Öngyulladási hőmérséklet: 400° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.78  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet és a bőrt. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019