« vissza a keresési eredmény listához  
HIDROXIPROPIL-AKRILÁT, IZOMEREKICSC: 1742 (2009 március)
Propilén-glikol-monoakrilát
Akrilsav, monoészter propán-1,2-diollal
2-Propénsav, monoészter propán-1,2-diollal
CAS #: 25584-83-2
ENSZ #: 2810
EINECS #: 247-118-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  97° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  97° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, száraz port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Égő érzés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égő érzés a torokban és a mellkasban. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet és az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot fedett tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Bőrrel érintkezve mérgező
Bőrirritáló hatású
Súlyos szemirritációt okoz
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Légúti irritációt okozhat
Lenyelés közben a légutakba kerülve ártalmas lehet
Mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól, erős bázisoktól és erős savaktól. Csak stabilizálva tárolható. Lásd Megjegyzések. Hűvösen. Sötétben tartandó. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
HIDROXIPROPIL-AKRILÁT, IZOMEREK ICSC: 1742
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat hevítésre, fény és peroxidok hatására. Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve akroleint. Hevesen reagál erős savakkal, erős bázisokkal, erős oxidálószerekkel és peroxidokkal. Ez tűzveszélyt okoz. 

Képlet: C6H10O3
Molekulatömeg: 130.1
Forráspont: 205.7° C
Olvadáspont: -23.4° C
Sűrűség: 1.05 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 30.7 (jó)
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 4
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.5
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 97° C z.t.
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.8-?
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.35
Viszkozitás: 8.2 mm²/s 20° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a bőrt és a szemet. Az anyag irritálja a légutakat. Lenyelés közben az anyag hányást válthat ki, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK bőr allergizáló (SH) 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Lehetséges a bőr kereszt-szenzibilizációja más akrilátokkal.
Egy tipikus kereskedelmi hidroxipropil-akrilát minta kb. 75-80% 2-hydroxypropyl-acrylátot és 20-25% 1-metil-2- hidroxietil-akrilátot tartalmat. Az eladható termék tisztasága legalább 97% kombinált izomerek.
Lásd ICSC 0899.
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel.
A fenolos gátlószerek hatásossága az oxigén jelenlététől függ. Inkább levegőben kell tárolni, mint inert atmoszférában. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-108-00-2; VESZÉLY; H331 H311 H301 H314 H317; Piktogram: GHS06 GHS05; Megjegyzés: C D.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 23/24/25-34-43; S: (1/2)-26-36/37/39-45; Megjegyzés: C, D 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019