« vissza a keresési eredmény listához  
epszilon-KAPROLAKTONICSC: 1741 (2009 november)
6-Hidroxikapronsav lakton
2-Oxepanon
Hexán-6-olid
1,6-Hexanolid
CAS #: 502-44-3
EINECS #: 207-938-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon port, alkohol-rezisztens habot, vízpermetet, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: szemvédő. A kiömlő folyadékot fedett tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

FIGYELEM
Lenyelése ártalmas lehet
Szem irritációt okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős bázisoktól, erős savaktól és erős oxidálószerektől. Szárazon. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
epszilon-KAPROLAKTON ICSC: 1741
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN, HIGROSZKÓPOS FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Reagál erős bázisokkal, erős savakkal és erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C6H10O2
Molekulatömeg: 114.2
Forráspont: 237° C
Olvadáspont: -1.5° C
Sűrűség: 1.07 g/cm³
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 0.8
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.9
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 127° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 204° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.2-9
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.68  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakulhat permetezés esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019