« vissza a keresési eredmény listához  
2-BUTIN-1,4-DIOLICSC: 1733 (2008 november)
1,4-Butindiol
1,4-Dihidroxi-2-butin
But-2-in-1,4-diol
2-Butindiol
CAS #: 110-65-6
ENSZ #: 2716
EINECS #: 203-788-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  Robbanás kockázatával jár, ha érintkezik bázisokkal, oxidáló anyagokkal vagy halogénekkel.  TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, alkohol-rezisztens habot, száraz port, szén-dioxidot.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Égő érzés. Légszomj. Nehézlégzés.  Használjon szellőztetést (ha por, ne).  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Bőrégés.  Védő ruházat. Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Égési seb.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égések a szájban és a torokban. Égő érzés a torokban és a mellkasban. Hasi fájdalom.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

corrskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve vagy belélegezve mérgező
Bőrrel érintkezve ártalmas
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Okozhat allergiás bőrreakciót
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a májat, a vesét és a vért
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
2-BUTIN-1,4-DIOL ICSC: 1733
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SÁRGA VÁLTOZATOS FORMÁJÚ SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez. Hevesen reagál anhidridekkel, sav-kloridokkal, higanysókkal és lúgos hidroxidokkal és kloridokkal. Ez robbanásveszélyt okoz. 

Képlet: C4H6O2/OHCH2CCCH2OH
Molekulatömeg: 86.1
Forráspont: Normál nyomáson nincs; lebomlik >160° C-on
Olvadáspont: 58° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.1
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 75 (jó)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 0.2
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.0
Lobbanáspont: 152° C
Öngyulladási hőmérséklet: 335° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.73  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. Súlyos helyi hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Maró hatású. Inhalációja okozhat tüdőödémát, de csak a szemen és/vagy a légutakban megnyilvánuló kezdeti maró hatást követően.. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki; permetezés vagy szétszórás esetén azonban, sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vérre. Okozhat vérszegénységet. Az anyagnak hatása lehet a vesére és a májra. Okozhat szöveti károsodást. Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: 0.36 mg/m³, 0.1 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 0.5 mg/m³ mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag szaga nem figyelmeztet, ha toxikus koncentrációk vannak jelen.
Ezen anyag emberi egészségre kifejtett hatásáról nem áll rendelkezésre kielégítő adat, ezért a legnagyobb gondossággal kell eljárni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 46).
ÁK: 0.5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag), sz (szenzibilizáló anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-076-00-9; VESZÉLY; H314 H331 H301 H32 H373 H317; Piktogram: GHS06 GHS05 GHS08; Megjegyzés: D.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C, T; R: 21-23/25-34-43-48/22; S: (1/2)-25-26-36/37/39-45-46 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019