« vissza a keresési eredmény listához  
DIMETIL-FUMARÁTICSC: 1732 (2012 június)
Dimetil-(E)-buténdionát
trans-1,2-Etiléndikarbonsav-dimetil-észter
CAS #: 624-49-7
EINECS #: 210-849-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)!  Használjon vízpermetet, habot, port, alkohol-rezisztens habot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Kerülje el a por belégzését.  Friss levegő, pihenés. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát! 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges, ha bőrirritáció jelentkezik. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Arcpír. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warn
FIGYELEM
Súlyos szemirritációt okoz
Bőrrel érintkezve ártalmas
Lenyelése ártalmas lehet
Allergiás bőrreakciót válthat ki 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Jól zárva. Sötétben tartandó. Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
DIMETIL-FUMARÁT ICSC: 1732
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
Ha száraz, keverés, pneumatikus továbbítás, öntés, stb. hatására elektrosztatikusan feltöltődhet. 

Kémiai veszélyek
Reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Az anyag képezhet robbanásveszélyes peroxidokat hosszasan érintkezve levegővel és fénnyel. 

Képlet: C6H8O4
Molekulatömeg: 144.13
Forráspont: 193° C
Sűrűség: 1.37 g/cm³
Olvadáspont: 104° C
Gőznyomás: elhanyagolható
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.4
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5
Oldékonyság vízben, g/l: 1.6 (csekély)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.74 (becsült) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a bőrt és a légutakat. Az anyag súlyosan irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki; permetezés vagy szétszórás esetén azonban, sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A több mint 0.1% Dimetil-fumarátot tartalmazó termékeket tilos forgalmazni az EU országokban. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019