« vissza a keresési eredmény listához  
KÁLIUM-METILÁTICSC: 1731 (2009 április)
Metanol, kálium só
Kálium-metanolát
Metoxi-kálium
Kálium-metoxid
CAS #: 865-33-8
ENSZ #: 3206
EINECS #: 212-736-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik vízzel, nedvességgel vagy fémekkel.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet vízzel.    Víz használata TILOS! Vizes szer használata TILOS! Használjon száraz port, száraz homokot.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! Az anyag NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Égő érzés. Légszomj. Nehézlégzés.  Használjon helyi elszívást és légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Súlyos bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égések a szájban és a torokban. Égő érzés a torokban és a mellkasban. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. A kiömlött anyagot fedett száraz, műanyag tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS a csatornába belemosni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecorr
VESZÉLY
Önmelegedő; meggyulladhat
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4.2; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 8 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, savaktól, fémektől és élelemtől és takarmánytól. Szárazon. Hűvösen. Jól zárva. Tárolja korrózió-álló beton padlójú helyen. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
KÁLIUM-METILÁT ICSC: 1731
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR ~ SÁRGA HIGROSZKÓPOS POR. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Hevítés heves égést vagy robbanást okozhat. Hevesen reagál vízzel. Ezzel tűzveszélyes metanolt és maró kálium-hidroxidot képez. Az anyag spontán meggyulladhat nedves levegővel érintkezve. Az anyag erős redukálószer. Hevesen reagál oxidálószerekkel. Az anyag erős bázis. Hevesen reagál savakkal és korrodáló hatású. Megtámad sok fémet. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. 

Képlet: CH3OK
Molekulatömeg: 70.1
Olvadáspont: Nincs; lebomlik >50°C-on
Sűrűség: 1.7 g/cm³
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás, Pa 25° C-on: (elhanyagolható)
Lobbanáspont: 11° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: >50° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.74  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos helyi hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. Inhalációja okozhat tüdőödémát, de csak a szemen és/vagy a légutakban megnyilvánuló kezdeti maró hatást követően.. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A kálium-metilát nagyon reaktív szilárd anyag és legtöbb esetben oldatban kezelik. A szilárd anyag nagyon higroszkópos és gyorsan lebomlik. Csak levegőtől és nedvességtől elzárva stabil.
Hevesen reagál olyan tűzoltó anyagokkal, mint: a víz.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-040-00-2; VESZÉLY; H251 H314 EUH014; Piktogram: GHS02 GHS05; Megjegyzés: T.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, C; R: 11-14-34; S: (1/2)-8-16-26-43-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019