« vissza a keresési eredmény listához  
TRIETIL-FOSZFÁTICSC: 1730 (2009 április)
Etil-foszfát
Foszforsav, trietil-észter
Trietoxifoszfin-oxid
TEP
CAS #: 78-40-0
ENSZ #: 3278
EINECS #: 201-114-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon port, alkohol-rezisztens habot, vízpermetet, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Lásd Lenyelés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Szédülés. Álmosság. Gyengeség. Eszméletlenség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warn
FIGYELEM
Lenyelve ártalmas
Álmosságot vagy szédülést okozhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és erős bázisoktól. Jól zárva. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
 
TRIETIL-FOSZFÁT ICSC: 1730
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK JELLEGZETES SZAGÚ. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez, beleértve foszfor-oxidokat. Hevesen reagál erős bázisokkal és erős oxidálószerekkel. Ezzel hőt képez. 

Képlet: C6H15O4P / (C2H5)3PO4
Molekulatömeg: 182.2
Forráspont: 215° C
Olvadáspont: -57° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.07
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 20
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.3
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 116° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 452° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.8  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 015-013-00-7; FIGYELMEZTETÉS; H228 H260 H302 H400; Piktogram: GHS02 GHS07 GHS09 Megjegyzés: T.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 22; S: (2)-25 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019