« vissza a keresési eredmény listához  
1,1-DIFLUORETÁNICSC: 1729 (2009 március)
Etán, 1,1,-difluor-
Etilén fluorid
HFC-152a
Freon 152a
CAS #: 75-37-6
ENSZ #: 1030
EINECS #: 200-866-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)! Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Használjon szén-dioxidot, port, vízpermetet.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Álmosság. Öntudatlanság. Fulladás.  Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Lásd Bőr.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. A gőzt finom vízpermettel kell eltávolítani. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecylinder;gas
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes gáz
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
1,1-DIFLUORETÁN ICSC: 1729
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN SZAGTALAN SŰRITETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz jól keveredik a levegővel, könnyen képez robbanó elegyet. Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik gyorsan hevítés és égés hatására. Ezzel mérgező és irritáló füstöket, beleértve hidrogén-fluoridot, szén-monoxidot képez. Reagál aminokkal, redukálószerekkel, erős oxidálószerekkel és epoxidokkal. 

Képlet: C2H4F2
Atomtömeg: 66.1
Forráspont: -24.7° C
Olvadáspont: -117° C
Sűrűség (folyadék): 0.91 g/cm³
Sűrűség (0° C-on): 0.00304 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.02 (nagyon csekély)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 516
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.3
Lobbanáspont: Tűzveszélyes gáz
Öngyulladási hőmérséklet: 455° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 3.7-18
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.75  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Az anyag hatással lehet a szív-érrendszerre. Okozhat szív rendellenességet. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat eszméletlenséget. 

Belégzési kockázat
Ha az anyag kiszabadul, zárt térben fulladást okozhat a levegő oxigén tartamának csökkenése következtében. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását.
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019