« vissza a keresési eredmény listához  
CITRÁLICSC: 1725 (2008 november)
2,6-Oktadienál,3,7-dimetil-
3,7-Dimetil-2,6 oktadienál
Lemonal
CAS #: 5392-40-5
EINECS #: 226-394-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  82° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  82° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon habot, száraz port, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet és az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot fedett tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warn
FIGYELEM
Gyúlékony folyadék
Lenyelve vagy a bőrrel érintkezve ártalmas lehet
Bőr irritációt okoz
Okozhat allergiás bőrreakciót
Mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Hűvösen. Szellőztetés a padló mentén. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
CITRÁL ICSC: 1725
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ HALVÁNYSÁRGA FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Ezzel irritáló füstöket képez. Az anyag polimerizálhat hevítés hatására. 

Képlet: C10H16O
Molekulatömeg: 152.2
Forráspont: 226-228° C
Olvadáspont: <-10° C
Sűrűség: 0.9 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.059 (nagyon csekély)
Gőznyomás, Pa 100° C-on: <130
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.3
Lobbanáspont: 82° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 225° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 4.3 - 9.9
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.76  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a bőrt. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 ppm mint TWA; (bőr); (SEN); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként) 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
A citrál két geometriai izomer keveréke, geranial (transz konfirmáció kb. 55-70%) és neral (cisz konfirmáció, 35- 45%). 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 605-019-00-3; FIGYELMEZTETÉS; H315 H317; Piktogram: GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xi; R: 38-43; S: (2)-24/25-37 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019