« vissza a keresési eredmény listához  
2-HIDROXIETIL-METAKRILÁTICSC: 1724 (2008 november)
Etilénglikol-monometakrilát
2-Propénsav, 2-metil-,2-hidroxietil-észter
HEMA
CAS #: 868-77-9
EINECS #: 212-782-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  97° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  97° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, száraz port, alkohol-rezisztens habot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést (ha por, ne), helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Torokfájás. Aspirációs veszély!  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet és az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlő folyadékot fedett tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
FIGYELEM
Lenyelése ártalmas lehet
Bőr- és szemirritációt okoz
Okozhat allergiás bőrreakciót
Lenyelés közben a légutakba kerülve ártalmas lehet 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Csak stabilizálva tárolható. Sötétben tartandó. Hűvösen. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
 
2-HIDROXIETIL-METAKRILÁT ICSC: 1724
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizál hevítés hatására, peroxidokkal érintkezve és fény hatására. Hevítés heves égést vagy robbanást okozhat. Ezzel csípős füstöt képez. Az anyag spontán polimerizálhat ha nincs stabilizálva. 

Képlet: C6H10O3
Molekulatömeg: 130.1
Forráspont: 250° C (számított)
Lásd Megjegyzések.
Olvadáspont: <-60° C
Sűrűség: 1.07 g/cm³
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 17
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.5
Lobbanáspont: 97° C z.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.42
Viszkozitás: 8.4 mm²/s 20° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. A folyadék lenyelése kémiai tüdőgyulladást okozhat, a tüdőbe való aspiráció révén. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK bőr allergizáló (SH) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A forráspontot nem lehet kísérletesen meghatározni: 1013 hPa-nál polimerizáció lép fel magas hőmérsékleten, más forráspont: 67 C˚ 4.6 hPa-nál.
A metakrilátokat általában fenolos inhibitorok hozzáadásával stabilizálják szállítás vagy tárolás alatt.
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel.
Kereszt-szenzibilizációt okozhat más akrilátokkal. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-124-00-x; FIGYELMEZTETÉS; H319 H315 H317; Piktogram: GHS08 GHS07; Megjegyzés: D.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xi; R: 36/38-43; S: (2)-26-28; Megjegyzés: D 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019