« vissza a keresési eredmény listához  
2-HIDROXIETIL-AKRILÁTICSC: 1723 (2008 november)
2-Propénsav, 2-hidroxietil-észter
Etilénglikol-monoakrilát
Akrilsav, hidroxietil-észter
CAS #: 818-61-1
ENSZ #: 2927
EINECS #: 212-454-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  Hevítés nyomásnövekedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.  TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, száraz port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Égő érzés. Nehézlégzés.  Használjon szellőztetést (ha por, ne), helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Torokfájás. Égő érzés. Gyengeség. Aspirációs veszély!  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet és az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot fedett tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
A bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos
Lenyelve ártalmas
Bőr irritációt okoz
Súlyos szem irritációt okoz
Okozhat allergiás bőrreakciót
Lenyelés közben a légutakba kerülve ártalmas lehet
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Csak stabilizálva tárolható. Sötétben tartandó. Hűvösen. Szellőztetés a padló mentén. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
2-HIDROXIETIL-AKRILÁT ICSC: 1723
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizál hevítés hatására, peroxidokkal érintkezve és fény hatására. Hevítés heves égést vagy robbanást okozhat. Ezzel csípős füstöt képez. Az anyag spontán polimerizálhat ha nincs stabilizálva. 

Képlet: C5H8O3
Molekulatömeg: 116.1
Forráspont: 210° C
Olvadáspont: -60.2° C
Sűrűség: 1.1 g/cm³
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 7.0
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.0
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.0
Lobbanáspont: 101° C z.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.21
Viszkozitás: 5.2 mm²/s 15° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. A folyadék lenyelése kémiai tüdőgyulladást okozhat, a tüdőbe való aspiráció révén. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK bőr allergizáló (SH) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel.
Kereszt-szenzibilizációt okozhat más akrilátokkal. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-072-00-8; VESZÉLY; H311 H314 H317 H400; Piktogram: GHS06 GHS05 GHS09; Megjegyzés: D.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 24-34-43-50; S: (1/2)-26-36/39-45-61; Megjegyzés: D 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019