« vissza a keresési eredmény listához  
1,3-PENTADIÉNICSC: 1722 (2008 november)
Penta-1,3-dién
1-Metilbutadién
Piperilén
CAS #: 504-60-9
ENSZ #: 3295
EINECS #: 207-995-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Hevítés nyomásnövekedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez! Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát! 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges, ha bőrirritáció jelentkezik. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Hányinger. Hányás. Aspirációs veszély!  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. A kiömlő folyadékot fedett tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS a csatornába belemosni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve vagy belélegezve ártalmas lehet
Enyhe bőr irritációt okoz
Szem irritációt okoz
Lenyelés közben a légutakba kerülve ártalmas lehet 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. Tűzbiztos módon. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
 
1,3-PENTADIÉN ICSC: 1722
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Peroxidokat képezhet, amelyek polimerizációt indíthatnak meg. 

Képlet: CH2(CH)3CH3
Molekulatömeg: 68.1
Forráspont: 42° C
Olvadáspont: -87° C
Sűrűség: 0.7 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml: 0.069 (nagyon csekély)
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 53.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.35
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.7
Lobbanáspont: -28° C z.t.
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.0 - 8.3
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.5 (becsült) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A gőz irritálja a szemet és a bőrt. Lenyelés közben az anyag hányást válthat ki, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. A hatás késleltetett lehet. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az 1,3-pentadién kereskedelmi keveréke 80% transz-izomerből (CAS 2004-70-8) és 20% cisz-izomerből (CAS 1574-41-0) áll. A CAS 504-60-9 a nem specifikált vagy kevert izomerekre vonatkozik.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019