« vissza a keresési eredmény listához  
p-FENETIDINICSC: 1720 (2008 november)
4-Etoxianilin
Etil-p-aminofenol
4-Etoxibenzolamin
4-Amino-1-etoxibenzol
CAS #: 156-43-4
ENSZ #: 2311
EINECS #: 205-855-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon port, alkohol-rezisztens habot, vízpermetet, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Kerülje el a köd belégzését.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Belélegezve halálos
Szem irritációt okoz
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén a vért károsíthatja a vért 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
p-FENETIDIN ICSC: 1720
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK SÖTÉTVÖRÖS VÁLIK, HA LEVEGŐNEK ÉS FÉNYNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
A gőz jól keveredik a levegővel, könnyen képez robbanó elegyet. 

Kémiai veszélyek
Égéskor nitrogén-oxidokat képez. Reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C8H11NO
Molekulatömeg: 137.2
Forráspont: 253-255° C
Olvadáspont: 2.4° C
Sűrűség: 1.1 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 2 (mérsékelt)
Gőznyomás, Pa 50° C-on: 10
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.7
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.0
Lobbanáspont: 120° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 425° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.24  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
Alkoholos italok fogyasztása fokozza a károsító hatást. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-207-00-9; FIGYELMEZTETÉS; H341 H332 H312 H302 H319 H317; Piktogram: GHS08 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 20/21/22-36-43-68; S: (2)-36/37-46 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019