« vissza a keresési eredmény listához  
NÁTRIUM-DITIONITICSC: 1717 (2008 április)
Dinátrium-hidroszulfit
Nátrium-hidroszulfit
Nátrium-hiposzulfit
CAS #: 7775-14-6
ENSZ #: 1384
EINECS #: 231-890-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet gyúlékony anyagokkal vagy vízzel.    Használjon szén-dioxidot, száraz homokot, speciális port, nagy mennyiségű vizet.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát! 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Hányinger. Hasi fájdalom. Hányás. Hasmenés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flame
FIGYELEM
Nagy mennyiségben önmelegedő; meggyulladhat.
Lenyelése ártalmas lehet
Szem irritációt okoz
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4.2; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Szárazon. Jól zárva. Elkülönítve erős oxidálószerektől és savaktól. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
NÁTRIUM-DITIONIT ICSC: 1717
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 100° C felett. Így mérgező füstöket képez, beleértve kén-oxidokat. Az anyag erős redukálószer. Reagál oxidálószerekkel. Lebomlik savakkal érintkezve. Így mérgező gázok képződnek. Ha érintkezik vízzel, nedvességgel és nedves levegővel spontán gyulladást okozhat. 

Képlet: Na2S2O4
Molekulatömeg: 174.1
Elbomlik >100° C-on
Sűrűség: 2.4 g/m³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 25 (mérsékelt)
Lobbanáspont: >100° C ny.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: <-4.7  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 016-028-00-1; VESZÉLY; H251 H302 EUH031; Piktogram: GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 7-22-31; S: (2)-7/8-26-28-43 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019