« vissza a keresési eredmény listához  
LINALIL-ACETATICSC: 1716 (2009 március)
3,7-dimetil-1,6-octadién-3-il-acetát
1,5-dimetil-1-vinilhex-4-enil-acetát
Ecetsav, linalool-észter
Linalool-acetát
CAS #: 115-95-7
EINECS #: 204-116-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  85° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  85° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon port, alkohol-rezisztens habot, vízpermetet, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

FIGYELEM
Gyúlékony folyadék
Szemirritációt okoz
Mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
 
LINALIL-ACETAT ICSC: 1716
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK JELLEGZETES SZAGÚ. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Ezzel irritáló füstöket képez. 

Képlet: C12H20O2 / CH3COOC10H17
Molekulatömeg: 196.3
Forráspont: 220° C
Olvadáspont: <-20° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.9
Oldékonyság vízben: csekély
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 0.6
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.77
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.01
Lobbanáspont: 85° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 225° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.7-4.3
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.9
Viszkozitás: 2.4 mm²/s 23° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019