« vissza a keresési eredmény listához  
VAS-DIKLORIDICSC: 1715 (2009 március)
Vas(II)-klorid
Ferro-klorid
CAS #: 7758-94-3
ENSZ #: 3260
EINECS #: 231-843-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Égő érzés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát! 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Égési seb.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Torokfájás. Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás. Hasmenés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett nem-fém tartályokba kell söpörni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

correxcl mark;warn
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Súlyos szemkárosodást okoz
Okozhat légúti irritációt
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Szárazon. Jól zárva. Elkülönítve erős oxidálószerektől, alkoholoktól és erős redukálószerektől. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
VAS-DIKLORID ICSC: 1715
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR ~ VILÁGOSZÖLD HIGROSZKÓPOS KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál alkoholokkal, erős oxidálószerekkel és erős redukálószerekkel. Megtámad sok fémet, víz jelenlétében. Égéskor mérgező és maró gázokat képez, beleértve hidrogén-kloridot. 

Képlet: FeCl2
Molekulatömeg: 126.8
Forráspont: 1023° C
Olvadáspont: 674° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 3.2
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 62.5 (jó)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.15  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre. Az anyag irritálja a légutakat. Az anyag enyhén irritálja a bőrt. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1 mg/m3, mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019