« vissza a keresési eredmény listához  
DIIZOPROPIL-BENZOL (keverék)ICSC: 1714 (2008 április)
Benzol, bisz(1-metiletil)
Bisz(1-metiletil)benzol
CAS #: 25321-09-9
ENSZ #: 3082
EINECS #: 246-835-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  77° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  77° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Álmosság.  Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Pihenés. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Szellőztetés. A kiömlő folyadékot fedett tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warnenviro;aqua
FIGYELEM
Gyúlékony folyadék
Okozhat álmosságot és szédülést
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
DIIZOPROPIL-BENZOL (keverék) ICSC: 1714
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: C12 H18
Molekulatömeg: 162.3
Forráspont: 203-205° C
Sűrűség: 0.9 g/cm³
Oldékonyság vízben 25° C-on: csekély
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.6
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1
Lobbanáspont: 77° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 449° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 5.2  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az expozíció ha nagyfokú, okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Ez a kártya az m-diizopropilbenzol (CAS # 99-62-7) és p-diizopropilbenzol (CAS # 100-18-5) keverékén alapul. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019