« vissza a keresési eredmény listához  
1,1-DIKLÓR-1-FLUORETÁNICSC: 1712 (2008 április)
Etán, 1,1-diklór-1-fluor
Diklórfluoretán
HCFC-141b
CFC141b
CAS #: 1717-00-6
EINECS #: 404-080-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    NEM érintkezhet forró felületekkel.    Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Álmosság. Zavartság. Öntudatlanság.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés     Hánytatni TILOS! 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Szellőztetés. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warn
FIGYELEM
Szem irritációt okoz
Okozhat álmosságot és szédülést
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős savaktól. Hűvösen. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
1,1-DIKLÓR-1-FLUORETÁN ICSC: 1712
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és alacsony belmagasságú helyiségekben felhalmozódhat, oxigénhiányt okozva. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik forró felületekkel vagy lángokkal érintkezve. Ezzel hidrogén-kloridot, hidrogén-fluoridot és foszgént képez. Reagál erős savakkal. 

Képlet: C2H3Cl2F/CH3CCl2F
Molekulatömeg: 117
Forráspont: 32° C
Olvadáspont: -103.5° C
Sűrűség: 1.24 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.4
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 76.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.0
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 3.3
Öngyulladási hőmérséklet: 530-550° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 5.6-17.7
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.3
Viszkozitás: 0.33 mm²/s 25° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre és a szív-érrendszerre. Okozhat tudati szint csökkenést és szív rendellenességet. Fulladás. 

Belégzési kockázat
Ha az anyag kiszabadul, zárt térben súlyos fulladási kockázatot okozhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. Kerülje el az anyag környezetbe engedését, mert károsítja az ózon réteget. 

MEGJEGYZÉSEK
Nagy koncentrációja a levegőben oxigén hiányt okoz, az eszméletlenség vagy halál kockázatával.
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-084-00-x; FIGYELMEZTETÉS; H412 H420; Piktogram: GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: N; R: 52/53-59; S: 59-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019