« vissza a keresési eredmény listához  
1,3-DIKLÓR-2-PROPANOLICSC: 1711 (2008 november)
alfa-Diklórhidrin
szimm-Glicerin-diklórhidrin
szimm-Diklórizopropil-alkohol
1,3-Diklórpropán-2-ol
CAS #: 96-23-1
ENSZ #: 2750
EINECS #: 202-491-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon finom vízpermetet, alkohol-rezisztens habot, száraz port, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Belélegezve halálos
Lenyelve vagy a bőrrel érintkezve mérgező
Szem irritációt okoz
Feltételezhetően rákot okoz
Károsítja a májat
Okozhat légúti irritációt
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a májat és a vesét 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
1,3-DIKLÓR-2-PROPANOL ICSC: 1711
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítve vagy égéskor. Így mérgező füstöket képez, beleértve sósavat (lásd ICSC 0163). Reagál erős oxidálószerekkel. Megtámadja a fémporokat és a műanyagot. 

Képlet: C3H6Cl2O / CH2ClCHOHCH2Cl
Molekulatömeg: 129.0
Forráspont: 174.3° C
Olvadáspont: -4° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.35
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 11
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 100
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.4
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 74° C ny.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.78  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. Az anyag enyhén irritálja a bőrt. Az anyag hatással lehet a májra. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a májra és a vesére. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 2 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-064-00-0; VESZÉLY; H350 H372 H400 H410; Piktogram: GHS08 GHS09  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 45-21-25; S: 53-45; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019