« vissza a keresési eredmény listához  
NITROCELLULÓZ (száraz, több. mint 12.6% nitrogén)ICSC: 1709 (2017 április)
Cellulóz-nitrát
Cellulóz-hexanitrát

ENSZ #: lásd Megjegyzések

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS   Rendkívül robbanásveszélyes.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  NE tegye ki hőhatásnak, súrlódásnak vagy rázásnak! ELŐZZE MEG A KIPORZÁST! Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel), ha folyadék állapotú.  A környezetben lévő tűz esetében: nagy mennyiségű vizet, vízpermetet kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 Megfelelő műszaki ellenőrzés szükséges.  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés     Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse a szennyezett ruházatot bőséges vízzel (tűzveszély). A szennyezett ruházatot el kell távolítani. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés     A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. Tartsa nedvesen. Nem szabad kiszáradnia! Konzultáljon szakértővel! A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

expl
VESZÉLY
Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Elkülönítve oxidálószerektől, bázisoktól és savaktól. Csak nedvesen tárolja. Vegye figyelembe a gyártó helyes tárolási körülményekre vonatkozó előirásait. 
CSOMAGOLÁS
 
NITROCELLULÓZ (száraz, több. mint 12.6% nitrogén) ICSC: 1709
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR VÁLTOZATOS FORMÁJÚ SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
Az anyag nagyon érzékeny hővel, rázkódással, dörzsöléssel, nyílt lánggal, szikrával vagy elektrosztatikus kisüléssel szemben. Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Robbanhat súrlódás hatására vagy hevítésre vagy ütés/rázkódás hatására. 

Képlet: C12H16(ONO2)6O6

Oldékonyság vízben: nem oldódik
Lásd Megjegyzések. 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Lásd Megjegyzések. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Nitrocellulóz, száraz, kevesebb, mint 12,6 % nitrogénnel: lásd ICSC 1560.
Ezen anyag emberi egészségre kifejtett hatásáról nem áll rendelkezésre kielégítő adat, ezért a legnagyobb gondossággal kell eljárni.
A kereskedelmi termékek nedvesítve vannak (vízzel vagy oldószerekkel) vagy lágyítószerekkel vannak keverve, hogy csökkenjen a száraz nitrocellulóz tűz- és robbanásveszélyessége. Ezek a szerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat.
A technikai terméket 40-60% higitóval forgalmazzák (pl. dimetil-ftalát, ciklohexanol-peroxid, diallil-ftalát) a lehetséges robbanásveszély csökkentésére.
Ha az anyagot tartalmazó készítményben oldószerek is vannak, tanulmányozza az oldószerek (ICSC) kártyáit is. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019